La oss snakke om honorarene

Det vært mye diskusjon rundt arbeidsforholdene innenfor Den kulturelle skolesekken (Dks) den siste tiden. Jeg tenker da særlig på musikernes nye virkelighet, uten Rikskonsertene, men også blant folk i scenekunstfeltet har det vært diskusjoner rundt honorarsatsen innenfor Dks.

Musikernes opprop

Tidligere i høst gikk en gruppe musikere ut med et opprop mot den «dårlige utviklingen i Kulturtanken og DKS». Musikerne reagerer på at de ikke lengre har de samme pensjons-og lønnsvilkår etter at Rikskonsertene ble oppløst og transformert inn i den høyst uavklarte enheten som nå kaller seg Kulturtanken (eller er det en etat..?).

Der Rikskonsertene tidligere kunne ansette musikere for turne, er musikerne nå nødt til å operere som selvstendige næringsdrivende innen Dks, med alt hva det innebærer av administrasjon, regnskapsføring og manglende sosiale rettigheter.

Vi som har jobbet med scenekunst innenfor Dks i en årrekke, er godt vant med denne virkeligheten. Vi har operert på denne måten siden Dks begynnelse, og kanskje mye takket være Scenekunstbruket, som har vært et strukturerende ledd i feltet, har mange av oss greid oss ganske godt som selvstendige virksomheter, på sitt skeive vis. Scenekunstbruket har vært uvurderlig for oss i scenekunstfeltet, både som nettverksfasilitator, kompetansekontor og ikke minst hjelp til å utregne forestillingens salgspris.

Som kunstnerisk leder og kompanisjef sjonglerer man mellom mange roller, som produsent, som kunstnerisk ansvarlig, som kunstnerisk utøver, som skapende, som oppdragstaker (ovenfor fylkene) og som oppdragsgiver (ovenfor kollegaene og vennene dine). Det er litt av en spagat.

Jeg har følgende råd til musikerne: Gå sammen og opprett deres variant av Scenekunkunstbruket for musikkfeltet innen Dks.

Rammeavtalen for Den kulturelle skolesekken.

I scenekunstfeltet har det vært en diskusjon om hvorvidt kompaniene har lov til å fravike fra den avtalefestede satsen på kr 3 718,- pr dag.

Det er en tydelig intensjon i Rammeavtalen for Den kulturelle skolesekken at alle utøvere, også teknikere, skal få samme dags-sats for arbeid innen Den kulturelle skolesekken. Det var Akershus fylkeskommune som i sin tid tok initiativet til å fremforhandle denne avtalen (2014/15?). Forut for denne avtalen var honoraret en del av Scenekunstbrukets regnestykke for utregning av pris, men utover dette lå det ingen formelle føringer for dagssatsen innenfor Dks. Rammeavtalen var første skritt mot et forslag til norm for akseptabel dags-sats. Senere har også Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland sluttet seg til avtalen.

(På skuespillerforbundets nettsider kan man laste ned rammeavtalen for Den kulturelle skolesekken).

Rammeavtalen fastsetter dagshonoraret og fra 01.01.16 har dagssatsen for oppdragstakere vært på kr 3 718,-. Rammeavtalen er nylig blitt oppdatert og fra 01.08.17 er satsen oppjustert til kr 3 899,- pr dag. KS kom nylig med en anbefaling om å oppjustere den avtalefestede honorarsatsen fra kr 3 718,- til kr 3 899,- pr dag fra og med 01.01.18 for alle fylker.

Selv om det kun er et fåtall av fylkene som formelt sett har sluttet seg til rammeavtalen, følges den i praksis av de aller fleste fylkene (så vidt jeg vet). Min er erfaring er også, fra forrige gang honoraret økte (da den ble økt fra kr 3 508 til kr 3718 i 2016) at fylkene gjerne aksepter økningen, men gjerne først i neste regnskapsår (noe de begrunner med budsjettering for inneværende år).

Kan kompaniene velge å betale utøverne lavere sats enn rammeavtalen tilsier?

Kompaniene er ikke avtalepart i rammeavtalen og rammeavtalen er derfor ikke bindene for kompaniene. Hadde kompaniene vært organisert i produsentforeningen eller annen arbeidsgiverforening kunne de muligens vært avtalepart, men slik er det ikke i dag. Kompaniene kan derfor honorere utøverne etter avtale med utøverne, som i det frie marked, uten tanke på rammeavtalen, på tross av at intensjonen i avtalen helt utvetydig sier at alle skal få samme sats pr dag. Selv om kompaniets forestilling står i Scenekunstbrukets repertoar, kan kompaniet, uten å bryte avtalen (eller loven), og uten at det får noen konsekvenser, tilby utøvere den dagssatsen de selv ønsker.

Bør kompaniene velge å betale utøverne lavere sats enn rammeavtalen tilsier?

Selvfølgelig bør kompaniene følge Rammeavtalen for Dks når de sender folk ut på turne i Dks.

Å kutte i utøvernes honorarer er som å skyte seg selv i foten. Å kutte i utøvernes honorarer er å senke kvaliteten, frata kompaniet muligheten til å leie inn de beste folka. Kort og godt gjøre feltet mer uproft. Når jeg får høre om kollegaer som blir tilbudt kr 3 000,- pr dag for en to-, tre- eller fireukers Dks-turne, da blir jeg småsur.

Selvfølgelig har man som kunstnerisk leder noen ganger behov for å be utøverne jobbe for lavere honorar, men når man sender utøverne på en regulær Dks-turne, der forestillingen står på Scenekunstbrukets repertoar og fylkene betaler prisen Scenekunstbruket har utregnet for forestillingen, da bør kunstnerisk leder virkelig også betale utøverne i henhold til rammeavtalen.

La oss i stedet ta fra de rike.

Utøverne er fattige. Fylkene er de rike (i denne sammenheng).

Vi har alle alt å tjene på at alle tjener godt. Det er slik vi bygger et profesjonelt scenekunstfelt. Både utøverne, kompaniene og fylkene tjener på dette. Mange av oss sitter jo også på begge sider av bordet og er både oppdragsgivere og oppdragstakere. Skrur vi ned summen til utøverne, skrur vi samtidig ned summen til oss selv, og til hele feltet.

Vår oppgave som kunstneriske ledere er å sørge for at vi får så mye betalt for forestillingen som mulig. Vår jobb er å be fylkene betale oss mer. Ikke ta av honorarene til de som fra før allerede har for lite. Om du som produsent eller kunstnerisk leder føler behov for å få betalt for jobben når forestillingen er på turne og du selv er hjemme på kontoret, ikke kutt i utøvernes honorarer, men øk i stedet forestillingens salgssum. Legg på en sum til å dekke utgifter til royalties, administrasjon eller lager.

La oss bygge er proft felt

Jeg skal leve av å lage scenekunst for barn og unge i mange år fremover. Jeg skal jobbe i et proft fagfelt. Og jeg ønsker å jobbe med proffe utøvere. Da må vi også betale dem skikkelig. Vi må alle betale oss selv skikkelig. Det er vi nødt til, om vi skal overleve. Og det tror jeg også fylkene forstår.

Men det hjelper ikke bare presse på fylkene.

Vi må også selv ta ansvar. Vi som driver våre egne kompanier og er oppdragsgivere for våre kollegaer må ta ansvar, og betale dem godt. Den kulturelle skolesekken er, og skal være, en profesjonell kunstnerisk arena. KS har anbefalt fylkene og kommunene å øke honorarsatsene fra 1. januar 2018. La oss alle jobbe for at denne økningen går uavkortet til utøverne.

Tags: No tags

2 Responses

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *