Samarbeid mellom Flaatenbjørk kompani og SceSam

Våren 2013 er prosjektet også en del av SceSams verksted for interaktive dramaturgier. Målet med dette samarbeidet er å bli kjent med, og prøve ut, interaktive dramaturgier i praksis, på gulvet. Erfaringene som springer ut ifra denne utprøvningen tar vi med inn i produksjon av forestillingen Gåkke an!?. Lisa Marie Nagel og jeg, Jarl Flaaten Bjørk, hadde vårt første møte fredag 1. februar, og deretter har jeg deltatt på symposiumet i regi av SceSam, fredag og lørdag 1. og 2. mars. Symposiet var inspirerende og, slik det ser ut nå, kommer mye av erfaringen i arbeid med Sara Tostrup Jensen (som både holdt foredrag og workshop) til å prege arbeidet med forestillingen Gåkke an!?.

Den 23. – 25. mai og den 28. – 30. mai avholder SceSam og Flaatenbjørk kompani det første verkstedet sammen. Verkstedet er et spleiselag der Scesam dekker honorar til skuespillere og scenograf, mens Flaatenbjørk kompani dekker honorarer til dramatiker/regissør. Målet med verkstedet er å teste ut og bli kjent med ulike måter å bidra til barns medvirkning.

Følgende skal delta på dette verkstedet:
Scenograf: Jennie Hagevik Bringaker
Skuespillere: Anders Rummelhoff + 2 skuespillere til (TBA)
Regissør/Dramatiker: Jarl Flaaten Bjørk
Tekniker: Kristjan Belgau (kun i deler av verkstedet)

Verkstedet varer i seks dager. Fem av disse dagene ønsker jeg å ha publikum tilstede, og hver dag ønsker jeg å teste ut ulike former for interaktivitet. For å konkretisere arbeidet har jeg formulert følgende tre begrep:
– Improvisert interaktivitet
– Planlagt interaktivitet
– Direkte interaktivitet

Med improvisert interaktivitet mener jeg et type medvirkning som foregår underveis i forestillingen, og oppstår spontant i det øyeblikk det kommer umiddelbare tilrop fra salen som skuespillerne plukker opp og så begynner å improvisere over. Med planlagt interaktivitet mener jeg en type interaktivitet der skuespillerne enten stopper opp forestillingen, eller på annen måte lar publikum bestemme hva slags vei forestillingen skal ta videre, og med en direkte interaktivitet mener jeg en type interaktivitet der skuespillerne stiller spørsmål til publikum og faktisk går i dialog med publikum, uten å vite hvilken vei dialogen skal ta.

Den føreste verkstedsdagen er uten publikum. Denne går med til å sette de medvirkende inn i prosjektet. De fem resterende dagene kommer det et nytt publikum hver dag. For hver av dagene tar vi for oss et ett av interaktivitetsbegrepene ovenfor. Den første dagen utforsker vi for eksempel for oss direkte interaktivitet, den andre dagen tar vi for oss et av de andre begrepene osv. Arbeidsdagen varer fra 09.30-15.00. Planen er å jobbe kjapt, og målet er å utforske de ulike begrepene. I forkant av verkstedet kommer jeg til å skrive en rekke tekster (skrevet med tanke på Gåkke an!?). Disse tekstene skal vi jobbe med, men i dette verkstedet er fokus først og fremst utforskning av interaktivitet. Tekstene skal brukes som et verktøy til å utforske interaktivitet med publikum.

Publikum vil ankomme skuespillersentret rundt kl 13.00 – 13.30, og resten av dagen går med på å teste ut interaktivitet i praksis, på gulvet, i samspill med publikum.
Publikum skal være i alderen seks til åtte år.

Høsten 2013 planlegger Flaatenbjørk kompani og SceSam et nytt verksted. Dette verkstedet skal et litt annet fokus enn det første. Der det første verkstedet har som mål og utforske og bli kjent med interaktive dramaturgier er målet for det andre verkstedet å teste ut scener og materiale fra forestillingen Gåkke an!? på et barnepublikum. På denne måten ønsker vi å teste ut en annen type interaktivitet, noe jeg har valgt å kalle en interaktiv produksjonsprosess. Med begrepet interaktiv produksjonsprosess mener jeg her at man tar publikum med på råd i produksjonsprosessen og lar deres tilbakemeldinger påvirke forestillingens dramaturgi og innhold.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *